Frånvaro

Om frånvaro

Om eleven är under 18 år måste vårdnadshavaren sjukanmäla eleven. Detta görs direkt i Vklass.
En elev som har fyllt 18 år måste själv sjukanmäla sig. Om vårdnadshavaren (eller eleven som är över 18) inte sjukanmäler när eleven är sjuk, registreras frånvaron som ogiltig. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN, som då kan dra in studiestödet. Detta kan dock aldrig ske så länge frånvaron är giltig, och skolan kommer alltid att kontakta vårdnadshavaren (om eleven är under 18 år) eller eleven (om eleven är över 18 år) först.

Om  eleven har praktik vid sjuktillfället kontaktar man både praktikplatsen och skolan, och sjukanmäler eleven.