Praktisk info

Praktisk information A-Ö

Anslagstavlor

På Kunskapskällan finns tre stora anslagstavlor. Två är placerade i caféet och en i biblioteket. Anslagstavlan i biblioteket är till för skolans information. Anslagstavlan under trappan i caféet är skolföreningarnas. Anslagstavlan som finns i direkt anslutning till caféet är elevernas. Dessutom finns det några mindre anslagstavlor på de olika programmen.

För anslag gäller att du ska sätta datum och namn på dem. Alltför gamla anslag kan vi då ta ner. Man får heller inte sätta upp några som helst anslag som är kränkande för enskilda eller grupper.

Anslag på andra ställen än anslagstavlor tas bort.

APL

APL är utbildning som enligt kursplanen genomförs på en arbetsplats utanför skolan.

Betyg

Betyg sätts senast två veckor efter avslutad  kurs.

Följande betyg används inom gymnasieskolan:
A, B, C, D, E, F och vågrätt streck. Betyg F och streck är icke godkända betyg.

Elever har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns med i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare fått betyg på kursen eller om eleven fått betyget F på den.

Betygsdokument

Efter genomförda gymnasiestudier får du ett slutbetyg om du följt din individuella studieplan. Slutbetyget är från ett fullständigt program om det innehåller kurser på 2500 poäng. Betyget kan också vara från reducerat eller utökat program.

En elev som inte genomfört alla sina kurser, eller som avslutar sina studier innan den individuella studieplanen är uppfylld, får ett utdrag ur betygskatalog.

Utdrag ur betygskatalog lämnas ut efter varje termin och där finns även ogiltig frånvaro inskriven.

Bibliotek

Skolans bibliotek är öppet hela dagen för elever och personal på Kunskapskällan. Det går att söka i bibliotekets katalog både på biblioteket och via Internet.

Busskort

Om eleven är bosatt mer än 5 km från skolan har eleven rätt till busskort, om eleven måste åka med allmänna kommunikationer. Detta gäller inte om det finns skolskjutsar. Kortet får eleven av sin mentor vid skolstarten eller på exp. Om eleven tappar bort kortet så kan eleven, mot en avgift på 100:-,  få ett nytt. Finns kortet kvar, men blivit förstört får eleven kostnadsfritt ett nytt. Kortet måste då uppvisas.

Elevråd

På skolan finns ett elevråd. Varje elev får mer information om elevrådet från dess styrelse. Elevrådet utser ledamöter till bland annat skolkonferensen.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud skall delta i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Elevskåp

Under introduktionsdagarna får varje elev en kod till sitt elevskåp av vaktmästaren. Elevskåpen är avsedda för böcker och andra hjälpmedel som är nödvändiga för skolarbetet. De är inte privata/slutna och i den meningen skyddade från skolledares insyn.

Elevkonferens

För behandling av elevfrågor ska det finnas en elevkonferens på varje gymnasieskola. Där ingår rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog samt berörda mentorer. Om elevkonferensen behandlar något som berör en enskild elev inbjuds eleven och vårdnadshavaren att närvara.

Fullständigt program

Ett fullständigt program motsvarar 2500 poäng. Efter ett genomfört och fullständigt program får eleven ett slutbetyg.

Försäkringar

Samtliga elever vid Kunskapskällan är försäkrade dygnet runt vid olycksfall som avser personskador. Varje elev på praktik, APL eller studiebesök är ansvarsförsäkrat. Vid skada skall skolsköterskan eller kuratorn kontaktas.

Gymnasiearbete

Alla elever ska genomföra ett gymnasiearbete på 100 poäng under tredje läsåret.

Gymnasiegemensamma ämnen

Det finns åtta obligatoriska kurser som ingår i alla nationella program: Engelska, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska och Historia.

Gäster

Om en elev tar med sig en gäst till skolan så ansvarar eleven för gästen. Gästen är välkommen till cafeterian men endast i undantagsfall inom resten av skolan. Varje elev ska först ha inhämtat tillstånd av mentorn eller rektorn att ta med sin gäst i skolhuset.

Individuellt val

Det individuella valet omfattar 200 poäng. Det individuella valet är obligatoriskt. Eleverna läser individuella val i år 2 och 3 och gör valet under vårterminen år 1.

Individuell studieplan

Varje elev har en plan över sina studier. Tillsammans med sin mentor/studie- och yrkesvägledare kan eleven kontrollera att den är aktuell.

Information

Varje elev är skyldig att hålla sig informerad om vad som gäller, och ska kontrollera sin elektroniska brevlåda varje dag.

Inriktningar

En del program delas under det andra året upp i inriktningar. Detta val görs under våren i år 1.

Klassråd

För varje klass i gymnasiet ska det finnas ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentorer, och då behandlas frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Klassrådet väljer också representanter till elevrådet.

Kopiering

Elever använder kopieringsmaskinen i skolbiblioteket. Där kopierar eleverna gratis. Använd den med förnuft.

Kurs/kursplaner

All undervisning sker inom ramen för kurser som omfattar minst 50 poäng. För varje kurs finns en kursplan och betygskriterier och efter varje kurs ska betyg ges på kursen. Kursplanen bestämmer kursens mål.

En elev får inte sluta en kurs eller byta till en annan innan eleven ansökt om detta hos studie- och yrkesvägledaren, och fått skriftligt beslut av rektorn.

Ledighet

Eftersom det finns många lov under ett skolår så bör elever undvika att ta ledigt under skoltid. Varje lektion är viktig för ett gott studieresultat. Enligt skollagen kap. 15 och 18 ska elev delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen.

Elever kan av mentor få tre dagars ledighet per läsår för följande:
– halkkörning, teoriprov & uppkörning (men inte vanliga körlektioner)
– politiska uppdrag
– läkarbesök
– begravning
– nära anhörigs sjukdom
– religiös högtid

Rektor får bevilja ledighet utöver dessa tre dagar vid enskilda angelägenheter, men skolan gör alltid en samlad bedömning av elevens studiesituation innan ledighet eventuellt beviljas.

Ledighetsansökan görs i Vklass.

Mat

Kunskapskällans elever äter i Altorpskolans matsal mellan 12.00-13.00, eftersom de flesta eleverna på Altorpskolan då ätit färdigt.

Mentorskap

I varje klass finns en eller två mentorer. Varje elev vänder sig till dessa i frågor som rör planering och resultat av sina studier. Mentorerna håller också kontakt med hemmet.

Närvaro

All undervisning på Kunskapskällan är obligatorisk. Skoldagen startar 8.15 och slutar 16.10 (onsdagar 13.30). Detta innebär att även om eleven har håltimmar vissa tider, gäller inte dessa vid schemabrytande aktiviteter, utan då gäller skoldagens ramtider.

Följande åtgärder aktualiseras vid otillåten och/eller onormal frånvaro:

Steg 1 – Eleven kallas till samtal med mentor.
Steg 2 – Eleven kallas till samtal med mentor, kurator och/eller rektor. Hemmet informeras.
Steg 3 – Eleven och målsmannen kallas till elevkonferens. Om ingen förbättring av närvaron därefter sker rapporterar skolan till CSN och studiebidraget dras in.

Programgemensamma ämnen

För varje program i gymnasieskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och alltså ska läsas av alla elever på programmet.

Programmål

Alla nationella program i gymnasieskolan har ett programmål. Programmålet innehåller programmets syfte och karaktär.

Prövning

Varje elev har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns med i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare fått betyg på kursen eller om eleven fått betyget F på den. Sådan prövning är kostnadsfri.

Efter avslutade gymnasiestudier kan eleven göra prövning för att höja ett betyg som är godkänd. Sådan prövning är avgiftsbelagd. (Särskild prövning).  All prövning omfattar hela kursen.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka vare sig i skolan eller inom skolans område.

Sjukanmälan

Om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv. Är du under 18 år skall dina föräldrar/vårdnadshavare sjukanmäla dig.

Anmälan görs direkt till Vklass.

Är du sjuk mer än 5 skoldagar ska du visa läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

Skolkonferens

Vid varje gymnasieskola ska det finnas en skolkonferens. Den ska behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna samt ge informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever.

Eleverna väljer fyra representanter genom elevrådet och personalen väljer fyra representanter. För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Rektorn är ordförande för skolkonferensen. Vid sammanträdet förs protokoll.

Studieavbrott

Vid avbrott eller uppehåll av studierna skall en särskild blankett fyllas i. Denna finns hos studie- och yrkesvägledaren och skall undertecknas av eleven och målsmannen. Dessutom ska lånade arbetskläder, verktyg, dator, böcker och buss- eller tågkort återlämnas, och skåpet ska tömmas.

Studie- och yrkesvägledare

Här har varje elev möjlighet till enskilda samtal och får råd och hjälp i sina olika val under gymnasietiden.

Eleven kan också få informationsmaterial från bland annat kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Matnyttig information och bra länkar finnes på www.ams.se.

Studiehjälp

Under gymnasietiden har varje elev rätt till studiehjälp, för närvarande 1050:-/mån, för 10 månader om året. Vid ogiltig frånvaro upphör rätten till studiebidrag. Giltig frånvaro, såsom beviljad ledighet eller sjukdom, påverkar inte studiebidraget.

Studieresor

Studieresor ska ha ett utbildningssyfte. De ska planeras så att tid tas från de kurser vars innehåll ligger till grund för en studieresa. Studieresan ska vara väl planerad och en plan ska inlämnas till rektorn.

Stödundervisning

Stödundervisning ges främst i kurserna Svenska,  Matematik och Engelska, men vid behov även i andra ämnen. Vi ser gärna att alla elever som har svårigheter med att få ett godkänt betyg går på stödet!

Telefon

Telefon finns att låna i caféet.

Utvecklingssamtal

Mentor genomför utvecklingssamtal med varje elev en gång per termin. Vårdnadshavare till omyndig elev erbjuds samma information.

Utrymning avskolan

Vid brand eller annan fara ljuder larmsignalen. Varje elev ska då lugnt och sansat lämna lokalerna omedelbart och gå till uppsamlingsplatsen i stadsparken. Eleven ska stanna där tills ytterligare anvisningar kommer, samt ta del av skolans utrymningsplan.

INGEN FÅR STANNA KVAR I SKOLAN DÅ LARMET LJUDER!

Utökat program

Varje elev kan få delta i undervisningen i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program. Hänsyn tas till elevens totala undervisningssituation och om plats finns i gruppen. Eleven ska först tala med sin mentor och därefter ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Öppettider

Skolan är öppen måndag – fredag kl. 07.30 – 16.20 och cafeterian kl. 09.00 – 14.30.
Under lov gäller andra öppettider.